Azért használunk cookie-kat, hogy eredményesebbé, gördülékenyebbé és kellemesebbé tegyük felhasználóink számára a webhely használatát. Az általunk használt cookie-kkal és a letiltásukkal kapcsolatos tudnivalókért kattintson ide.
 

KERESÉS AZ OLDALON...

Részletfizetés folyamata
HITELIGÉNYLÉS 5 PERC ALATT, AZONNALI HITELBÍRÁLATTAL, OTTHONRÓL, KÉNYELMESEN:
Cetelem Készítse elő okmányait!
Amire szüksége lesz:
 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy
 • Érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy
 • Érvényes útlevél és lakcímkártya
 • Érvényes adóigazolvány
 • Cetelem Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?
 • Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet, melyet a hiteligénylési fog megtalálni!
 • Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során!
 • Cetelem Elakadt? Kérdése Van?
 • Olvassa el a hiteligénylési felületen a súgót, vagy hivjon minket a 06 1 / 77 33 255-es számon!
 • HITELAJÁNLATUNK:

  Áruhitel referencia THM: 9,92%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 36 hónap futamidő esetén.

  A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hitelơpusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

  Fix, éves ügyleti kamat: 9,50%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 10, 12, 15, 20, 24, 30 vagy 36 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és/vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.

  Reprezentatív példa 2 000 000 Ft-os vételár esetén:
  Önrész: 0 Ft   Kezelési díj: 0 Ft
  Hitelösszeg: 2 000 000 Ft   Referencia THM: 9,92%
  Futamidő: 36 hónap   Havi törlesztőrészlet: 64 065 Ft
  Fix, éves ügyleti kamat: 9,50%   A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül): 2 306 340 Ft

  A BestByte Ktf. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

  Érvényes: 2021. május 5. napjától visszavonásig.

  FELTÉTELEK ÉS DOKUMENTUMOK:
  Cetelem Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:
 • Természetesszemély
 • 18. életévét betöltötte
 • Magyarországon levő állandó lakcím
 • Igazolt, rendszeres jövedelem
 • Tartózkodási címen vezetékestelefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
 • Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
 • Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt
 • Cetelem A hitelbírálatnálszükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:
  1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok
   • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényesszemélyazonosítóigazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy
   • Érvényes útlevél és lakcímkártya
  2. Jövedelmet igazoló okmányok
  Ha Ön munkavállaló
 • 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagylegalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a MagyarCetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokattartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) vagy
 • Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében ismegállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és/vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésbenmegadott cím(ek)re szól.
  Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.
 • Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos
 • Vállalkozók – gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozóés családi vállalkozás alkalmazottja – esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.
 • Ha Ön őstermelő
 • Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás
 • Ha Ön nyugdíjas
 • Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely ahiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amelyaz ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év elejiösszesítő a nyugdíj összegéről
 • Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításárólszóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapításáttartalmazza.
 • Cetelem A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
  Cetelem Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.
  LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:
  Cetelem Konstrukció
  Cetelem Munkáltatói igazolás
  Cetelem Ügynöki tájékoztató
  Cetelem Jövedelem-változás hatásainak bemutatása
  LINKEK:
  Cetelem Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:
  Cetelem Cetelem dokumentumok:
  JÖVEDELEM-VÁLTOZÁSHATÁSAINAK BEMUTATÁSA:
  Cetelem ábra
  ÜGYNÖKI TÁJÉKOZTATÓ:
  Cetelem Cégnév: BestByte Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
  Cetelem Székhely: 1139 Budapest, Fáy utca 45.
  Cetelem Levelezési cím:
  Cetelem Felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

  Cetelem Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

  Cetelem Társaságunk és a Társaságunk által a közvetítői tevékenység során igénybe vett, Társaságunkkal megbízási, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy által e tevékenysége során okozott kárért Társaságunk felel.

  Cetelem Társaságunk többes ügynökként a Magyar Cetelem Zrt., illetve az OTP NYrt, illetve a Cofidis Magyarországi Fióktelepe megbízó megbízásából jár el

  Cetelem Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

  Cetelem Társaságunk többes ügynökként a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el. Társaságunk a Magyar Cetelem Zrt. pénzügyi intézménytől közvetítői díjat kap.

  Cetelem Társaságunk biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. Társaságunk a szóbeli panaszt valamennyi, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. Társaságunk a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet Társaságunk a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Társaságunk a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el. Társaságunk az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

  Cetelem TársaságunkTársaságunkTársaságunkTársaságunkTársaságunkTársaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként díjat számít fel: Kiszállítás díja.