Azért használunk cookie-kat, hogy eredményesebbé, gördülékenyebbé és kellemesebbé tegyük felhasználóink számára a webhely használatát. Az általunk használt cookie-kkal és a letiltásukkal kapcsolatos tudnivalókért kattintson ide.
 

KERESÉS AZ OLDALON...

A PlayIT Store „Ventaris Hírlevél Nyereményjáték” hivatalos részvételi- és nyereményjáték szabályzata1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE


Az „Ventaris Hírlevél Nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a BestByte Kft. (Székhely: 1139. Budapest, Fáy u. 45. Adószám: 14858480-2-41) (a továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglaltaknak megfelelően jár el. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó arculat-tervezést, mint "Lebonyolító" végzi.

A Játék időtartama alatt jelen Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a PlayIT Store honlapján (www.playitstore.hu/ventaris-hirlevel-nyeremenyjatek-szabalyzat).

A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat folyamatos elérhetőségét.

A nyereményjáték nem a Facebook által szervezett, vagy szponzorált, valamint a Facebook panaszkezelésre nem jogosult és nem köteles. A játékban résztvevők elfogadják a Facebook felhasználási feltételeit. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI


Az „Ventaris Hírlevél Nyereményjáték” meghirdetése a PlayIT Store e-mail hírlevelében, hírlevél kiküldésével történik. A Játékban történő részvétel önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen részvételi feltételeket.


2.1. A Játékban kizárólag azok a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint magyar állampolgársággal rendelkező, 18. életévüket betöltött vagy 13-18 év közötti, a Játékban való részvételre vonatkozóan előzetes szülői hozzájárulással rendelkező a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt.


2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.


2.3. A Játékban azon személyek (vagy az ő szülője/gyámja) vehetnek részt, akik a PlayIT Store 2021. szeptember hónapban kiküldött e-mail hírlevelei közül legalább négyet (4) megnyitnak a PlayIT Store hírlevélküldő rendszere által igazolható módon, majd regisztrálnak a www.playitstore.hu/ventaris-hirlevel-nyeremenyjatek oldalon és válaszolnak az ott feltett kérdésre (a továbbiakban „Válasz”).

Azok a Játékosok vesznek részt a nyereménysorsolásban, akik a játék időtartama alatt adnak választ a feltett kérdésre, valamint a kérdésnek megfelelő választ küldenek be.

A nyerteseket a Játékban való részvételhez használt e-mail-címükre küldött e-mail üzenetben értesíti a Szervező.


2.4. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Játék időtartama előtt és után válaszoló Játékos nem lesz jogosult a Játékban részt venni.


2.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.


2.6. A Válaszokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező kizárólag azokat a Válaszokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.


2.7. A Játékos válasza beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például – de nem kizárólagosan – kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, A NYEREMÉNYSORSOLÁS IDŐPONTJA


3.1. A Játék 2021. szeptember 8. 18 óra 00 perctől 2021. szeptember 30. 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: „Játék időtartama”)


3.2. A nyereménysorsolás időpontja: 2021. október 8. 14 óra 00 perc.4. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL


A Játékról részletes információk a www.playitstore.hu/ventaris-hirlevel-nyeremenyjatek-szabalyzat honlapon érhetők el. A résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik az info@playitstore.hu email címre.5. A JÁTÉK MENETE


5.1. Nyereménysorsolás


5.1.1. A Szervező a 3.2. pontban meghatározott időpontban, az 6.1.1. pontban meghatározott Nyereményre vonatkozóan nyertest (a továbbiakban: „Nyertes”) sorsol az alábbiak szerint:

- Ventaris M500 gamer egér nyeremény vonatkozásában összesen 1 (egy) darab Nyertest.5.1.2. A nyereménysorsoláson minden olyan, a Játékszabályzatnak megfelelő Játékos részt vesz, aki a PlayIT Store 2021. szeptember hónapban kiküldött e-mail hírlevelei közül legalább négy darabot (4) megnyit a Szervező hírlevél-kiküldő rendszere által érzékelhető módon, továbbá regisztrál és helyes választ ad a www.playitstore.hu/ventaris-hirlevel-nyeremenyjatek weboldalon közzétett kérdőív segítségével (a továbbiakban „Válasz”).

Kizárólag azok a Játékosok vesznek részt a nyereménysorsolásban, akik a Játék időtartama alatt adnak választ a feltett kérdésre, valamint a kérdésnek megfelelő választ írnak a hozzászólásban.


5.1.3. A Nyertes meghatározására a Szervező kigyűjti az összes érvényes válaszadót a Google Froms rendszeréből, azokat táblázatba rendezi, a random.org weboldal segítségével véletlenszerű számot generál, majd a táblázat az ehhez a számhoz tartozó sorában található válaszadót jelöli meg nyertesként a 2021. október 8. napján 14 óra 00 perckor megtartandó sorsolás folyamán.

A nyerteseket a Játék során használt e-mail-címre küldött e-mail üzenetben értesíti a Szervező.5.2. Érvénytelen Válasz


5.2.1. Érvénytelen a Válasz, amennyiben:

- a Játékos nem töltötte be a 18. életévét, vagy 13-18 év közötti és nem rendelkezik a Játékban való részvételre vonatkozóan előzetes szülői hozzájárulással,

- a Játékos nem magyar állampolgár,

- a Játékos nem természetes személy,

- a Játékos nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy,

- a Játékos a Szervező vagy a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb személy alkalmazottja, vagy ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója,

- a Játékos kérelmezi a Szervezőtől az adatkezelésének megszüntetését,

- amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat 2. pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon csalást követ el.6. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA


6.1. Nyeremények


6.1.1. A Játékban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra (a továbbiakban: „Nyeremény”)

- Ventaris M500 gamer egér nyeremény vonatkozásában összesen 1 (egy) darab Nyertes számára.6.1.2. A Nyeremények sorsolása a Játék időtartama leteltét követően történik. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a Játék leteltét követően 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Amennyiben a Nyertes a Nyereményt nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Szervező a jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes.


6.1.3. Amennyiben a Nyertes Válasza érvénytelennek minősül, a Szervező megtagadhatja az újrasorsolást.


6.1.4. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.


6.2. Nyertesek értesítése


6.2.1. A Szervező a Nyeremények Nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 2 (kettő) munkanapon belül a Játék során használt e-mail-címre küldött e-mail üzenetben értesíti.

Amennyiben Szervező a Nyertest a Válasz során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az Értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.


6.3. Nyeremények átadása


6.3.1. Az egyes Nyeremények átvételének részleteit a Nyertessel e-mailben egyezteti a Szervező.

A Nyertesnek a Nyeremény átvételére 30 (harminc) nap áll rendelkezésére. Ha a Nyeremény átadása a megadott időn belül nem kerül sor, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.


6.3.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.7. A JÁTÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS


7.1. A www.playitstore.hu/ventaris-hirlevel-nyeremenyjatek-szabalyzat honlapon a Játékon való részvétel, valamint a promóciós jellegű szolgáltatásokra történő opcionális feliratkozás önkéntes, amely a direktmarketing célú megkereséseket a Játékos bármikor, minden következmény nélkül megszüntethet.


7.2. A Játékban való részvétel feltétele a jelen adatkezelési tájékoztatásban foglaltak megismerése és azok elfogadása.


7.3. A Szervező, mint adatkezelő adatai

A Játékos önkéntesen, feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott adatait a Szervező, a BestByte Kft. (székhely: 1139. Budapest, Fáy u. 45., Adószám: 14858480-2-41 adatkezelőként, az „Ventaris Hírlevél Nyereményjáték” lebonyolítása céljából kezeljék.

A résztvevő elfogadja a BestByte Kft. adatkezelési szabályzatát, melyet a www.playitstore.hu oldalon lehet tanulmányozni.8. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK


A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, illetve a járulékos költségeket a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.9.VEGYES RENDELKEZÉSEK


9.1. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.playitstore.hu és Facebook, illetve Google Forms honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap egyáltalán nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.


9.2. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.3. Ha a játékos Válasz feltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló honlapjával, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


9.4. A jelen Játékra és játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.Budapest, 2021. szeptember 7.