Azért használunk cookie-kat, hogy eredményesebbé, gördülékenyebbé és kellemesebbé tegyük felhasználóink számára a webhely használatát. Az általunk használt cookie-kkal és a letiltásukkal kapcsolatos tudnivalókért kattintson ide.
 

KERESÉS AZ OLDALON...

A PlayIT Store „Vásárolj Logitech terméket és ráadásként juss hozzá egyedi Battlefield 2042 skinekhez!”akció hivatalos részvételi szabályzata
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE


A „Vásárolj Logitech terméket és ráadásként juss hozzá egyedi Battlefield 2042 skinekhez!”elnevezésű promóciós akció (a továbbiakban: „Akció”) szervezője és lebonyolítója a BestByte Kft. (Székhely: 1139. Budapest, Fáy u. 45. Adószám: 14858480-2-41) (a továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Akciószabályzatban (a továbbiakban: „Akciószabályzat”) foglaltaknak megfelelően jár el. Az Akcióhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), az Akció lebonyolításához kapcsolódó arculat-tervezést, mint "Lebonyolító" végzi.

Az Akció időtartama alatt jelen Akciószabályzat hozzáférhető minden résztvevő számára a PlayIT Store honlapján (https://www.playitstore.hu/logitect-battlefield-promocio).

A Szervező az Akció teljes időtartama alatt biztosítja a részvételi szabályzat folyamatos elérhetőségét.

Az Akció nem a Facebook által szervezett, vagy szponzorált. Az Akcióban résztvevők elfogadják a Facebook felhasználási feltételeit.2. Az AKCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI


A „Vásárolj Logitech terméket és ráadásként juss hozzá egyedi Battlefield 2042 skinekhez!” meghirdetése a PlayIT Store weboldalán történik. Az akcióban történő részvétel önkéntes.


2.1. Az Akcióban kizárólag azok a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint magyar állampolgársággal rendelkező, 18. életévüket betöltött vagy 13-18 év közötti, az Akcióban való részvételre vonatkozóan előzetes szülői hozzájárulással rendelkező a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: „Résztvevő”) vehetnek részt.


2.2. Az Akcióban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve az Akció szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.


2.3. Az Akcióban azon személyek (vagy az ő szülője/gyámja) vehetnek részt, akik a PlayIT Store (www.playitstore.hu) weboldalán vagy a PlayIT Store üzletekben vásárolnak az 1. sz. mellékletben meghatározott, Logitech márkájú termékekből az Akció időtartama alatt, majd a vásárláshoz kapcsolódó bizonylat számát a promocio@playitstore.hu email címre a vásárlást követően továbbítja (a továbbiakban „Válasz”). Felhívjuk figyelmüket, hogy egy beküldött bizonylathoz egy Nyeremény tartozik!


2.4. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Akció időtartama előtt és után válaszoló Résztvevő nem lesz jogosult az Akcióban részt venni.


2.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.


2.6. A Válaszokat a Akciószabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Résztvevő bármely okból nem felel meg a Akciószabályzat feltételeinek, úgy az érintett a Résztvevőt az Akcióból kizárhatja. A Szervező kizárólag azokat a Válaszokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Résztvevők saját adataik megadásával küldenek be az Akcióba.


2.7. A Résztvevő válasza beküldésével tudomásul veszi, hogy az Akció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például – de nem kizárólagosan – kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, A NYEREMÉNYSORSOLÁS IDŐPONTJA


3.1. Az Akció 2021. november 23. 14 óra 00 perctől 2021. december 31. 23 óra 59 percig, illetve a rendelkezésre álló (120db) kód erejéig érvényes (a továbbiakban: „Akció időtartama”),


4. INFORMÁCIÓ AZ AKCIÓRÓL


Az Akcióról részletes információk a https://www.playitstore.hu/logitect-battlefield-promocio honlapon érhetők el. A résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik az info@playitstore.hu email címre.5. AZ AKCIÓ MENETE


5.1. Nyeremények kiküldése


5.1.1. A Szervező a 3.1. pontban meghatározott időtartamban, az 6.1.1. pontban meghatározott Nyereményre vonatkozó résztvevőket (a továbbiakban: „Nyertesek”) kiértesít az alábbiak szerint:

- "Battlefield 2024 játékszoftveren belül megszerezhető fegyver skin kód, amely alapesetben 2, beváltás után összesen 3 extra skint biztosít a Nyerteseknek" nyeremény vonatkozásában az első 120, érvényes bizonylatot beküldő Nyertes.


5.1.2. Az Akcióban minden olyan, a résztvételi szabályzatnak megfelelő Résztvevő szerepelhet, aki érvényes bizonylatot küldött be a promocio@playitstore.hu email címre.


5.2. Érvénytelen Válasz


5.2.1. Érvénytelen a Válasz, amennyiben:

- a Résztvevő nem töltötte be a 18. életévét, vagy 13-18 év közötti és nem rendelkezik az Akcióban való részvételre vonatkozóan előzetes szülői hozzájárulással,

- a Résztvevő nem magyar állampolgár,

- a Résztvevő nem természetes személy,

- a Résztvevőnem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy,

- a Résztvevő a Szervező vagy az Akció lebonyolításában részt vevő egyéb személy alkalmazottja, vagy ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója,

- amennyiben a Résztvevő nem az 1.sz. mellékletben felsorolt termékek vásárlásához tartozó bizonylatot küld be a promocio@playitstore.hu email címre,

- a Résztvevő kérelmezi a Szervezőtől az adatkezelésének megszüntetését,

- amennyiben a Résztvevő a jelen Részvételi és Akciószabályzat 2. pontjában foglaltak szerint az Akció során bármilyen módon csalást követ el.6. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA


6.1. Nyeremények


6.1.1. Az Akcióban az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra (a továbbiakban: „Nyeremény”)

- 120 db Battlefield 2024 játékszoftveren belül megszerezhető fegyver skin kód, amely alapesetben 2, beváltás után összesen 3 extra skint biztosít a Nyerteseknek.


6.1.2. A Nyeremények megküldése az Akció időtartama alatt történik. A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a Akció leteltét követően 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertesek nem tesznek eleget, és ebből kifolyólag a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Nyertesekre nézve jogvesztő. Amennyiben a Nyertesek a Nyereményt nem veszik át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Szervező a jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Akciószabályban meghatározott kritériumoknak megfelelnek-e a Nyertesek.


6.1.3. Amennyiben a Nyertesek Válasza érvénytelennek minősül, a Szervező megtagadhatja a Nyeremények kiküldését.


6.1.4. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.


6.2. Nyertesek értesítése


6.2.1. A Szervező a Nyeremények Nyerteseit legkésőbb a bizonylat beküldését követő 5 (öt) munkanapon belül e-mailben értesíti. Amennyiben Szervező a Nyertest a Válasz során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Nyertesek az értesítésre nem reagálnak, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.


6.3. Nyeremények átadása


6.3.1. Az egyes Nyeremények átvételének részleteit a Nyertesekkel e-mailben egyezteti a Szervező.

A Nyerteseknek a Nyeremény átvételére 30 (harminc) nap áll rendelkezésére. Ha a Nyeremény átadása a megadott időn belül nem kerül sor, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.


6.3.2. A Résztvevőt éves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.7. AZ AKCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS


7.1. A https://www.playitstore.hu/logitect-battlefield-promocio honlapon az Akcióban való részvétel, valamint a promóciós jellegű szolgáltatásokra történő opcionális feliratkozás önkéntes, amely a direktmarketing célú megkereséseket a Résztvevő bármikor, minden következmény nélkül megszüntethet.


7.2. Az Akcióban való részvétel feltétele a jelen adatkezelési tájékoztatásban foglaltak megismerése és azok elfogadása.


7.3. A Szervező, mint adatkezelő adatai

A Résztvevő önkéntesen, feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott adatait a Szervező, a BestByte Kft. (székhely: 1139. Budapest, Fáy u. 45., Adószám: 14858480-2-41) adatkezelőként, a „Vásárolj Logitech terméket és ráadásként juss hozzá egyedi Battlefield 2042 skinekhez!” lebonyolítása céljából kezeljék.

A résztvevő elfogadja a BestByte Kft. adatkezelési szabályzatát, melyet a www.playitstore.hu oldalon lehet tanulmányozni.8. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK


A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, illetve a járulékos költségeket a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Akcióosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.9.VEGYES RENDELKEZÉSEK


9.1. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.playitstore.hu és Facebook, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a Résztvevők téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap egyáltalán nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.


9.2. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve az Akció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Akcióost azonnali hatállyal kizárja az Akcióból.

9.3. Ha a játékos Válasz feltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló honlapjával, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.


9.4. A jelen Akcióra és játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.


Budapest, 2021. november 23.


Részvételi szabályzat

PlayIT Store „Vásárolj Logitech terméket és ráadásként juss hozzá egyedi Battlefield 2042 skinekhez!” akció

1.sz. melléklet


Cikknév

Logitech G213 Prodigy HU USB fekete gamer billentyűzet

Logitech PRO X Superlight fehér vezeték nélküli egér

Logitech PRO X Superlight fekete vezeték nélküli egér

Logitech G PRO vezeték nélküli gamer egér

Logitech G502 USB fekete gamer egér

Logitech G502 Lightspeed vezeték nélküli fekete gamer egér

Logitech G903 Lightspeed vezeték nélküli fekete gamer egér

Logitech G703 Lightspeed vezeték nélküli fekete gamer egér

Logitech G733 Lightspeed Wireless RGB lila gamer headset

Logitech G733 Lightspeed Wireless RGB kék gamer headset

Logitech G733 Lightspeed Wireless RGB fehér gamer headset

Logitech G733 Lightspeed Wireless RGB fekete gamer headset

Logitech G PRO X USB fekete vezetékes gamer headset

Logitech G Pro USB gamer headset

Logitech PRO X Lightspeed Wireless fekete gamer headset

Logitech G335 fekete gamer headset

Logitech G335 fehér gamer headset

Logitech G432 7.1 USB gamer headset