Azért használunk cookie-kat, hogy eredményesebbé, gördülékenyebbé és kellemesebbé tegyük felhasználóink számára a webhely használatát. Az általunk használt cookie-kkal és a letiltásukkal kapcsolatos tudnivalókért kattintson ide.
 

KERESÉS AZ OLDALON...

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Az „ST Funko Pop nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője és lebonyolítója a BestByte Kft. (Székhely: 1139. Budapest, Fáy u. 45. Adószám: 14858480-2-41) (a továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) foglaltaknak megfelelően jár el. A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő (a továbbiakban: "Adatkezelő"), a Játék lebonyolításához kapcsolódó arculat-tervezést, mint "Lebonyolító" végzi. A Játék időtartama alatt jelen Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a PlayIT Store honlapján (https://www.playitstore.hu/funko-pop-nyeremenyjatek-szabalyzat-2207).

A Szervező a Játék teljes időtartama alatt biztosítja a Játékszabályzat folyamatos elérhetőségét. A nyereményjáték nem a Facebook által szervezett, vagy szponzorált, valamint a Facebook panaszkezelésre nem jogosult és nem köteles. A játékban résztvevők elfogadják a Facebook felhasználási feltételeit. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.


2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Az „ST Funko Pop nyereményjáték” meghirdetése a PlayIT Store Facebook oldalán bejegyzés közzétételével történik. A Játékban történő részvétel önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

2.1. A Játékban kizárólag azok a magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint magyar állampolgársággal rendelkező, 18. életévüket betöltött vagy 13-18 év közötti, a Játékban való részvételre vonatkozóan előzetes szülői hozzájárulással rendelkező a 2.2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt.

2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő szervezetek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

2.3. A Játékban azon személyek (vagy az ő szülője/gyámja) vehetnek részt, akik a Bestbyte facebook oldalán ( https://www.facebook.com/Playitstore ) közzétett bejegyzéshez hozzászólásban megírják válaszukat (a továbbiakban „Válasz”) a bejegyzésben feltett kérdéshez. Azok a Játékosok vesznek részt a nyereménysorsolásban, akik a játék időtartama alatt adnak választ a feltett kérdésre, valamint a kérdésnek megfelelő választ írnak a hozzászólásban. A nyerteseket a Játék bejegyzésében a hozzászólást beküldők kommentje alatt értesíti a Szervező.

2.4. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Játék időtartama előtt és után válaszoló Játékos nem lesz jogosult a Játékban részt venni.

2.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

2.6. A Válaszokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező kizárólag azokat a Válaszokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba.

2.7. A Játékos válasza beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például – de nem kizárólagosan – kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.


3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA, A NYEREMÉNYSORSOLÁS IDŐPONTJA

3.1. A Játék 2022. július 8.  19 óra 00 perctől 2022. július 10. 23 óra 59 percig tart (a továbbiakban: „Játék időtartama”)

3.2. A nyereménysorsolás időpontja: 2022. június 18. 15 óra 00 perc.


4. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a PlayIT Store facebook oldalán érhetők el. A résztvevők kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik az info@playitstore.hu email címre.


5. A JÁTÉK MENETE

5.1. Nyereménysorsolás

5.1.1. A Szervező a 3.2. pontban meghatározott időpontban, az 6.1.1. pontban meghatározott Nyereményre vonatkozóan nyertest (a továbbiakban: „Nyertes”) sorsol az alábbiak szerint: -  2db figura lesz kisorsolva 2 db nyertes között ha válaszol kommentben a megadott kérdésre vonatkozásában összesen 2 (kettő) darab Nyertest.

5.1.2. A nyereménysorsoláson minden olyan, a Játékszabályzatnak megfelelő Játékos részt vesz, aki a PlayIT Store facebook oldalán (www.playitstore.hu) közzétett bejegyzéshez hozzászólásban megírja válaszát (a továbbiakban „Válasz”) a bejegyzésben feltett kérdéshez. Kizárólag azok a Játékosok vesznek részt a nyereménysorsolásban, akik a Játék időtartama alatt adnak választ a feltett kérdésre, valamint a kérdésnek megfelelő választ írnak a hozzászólásban.

5.1.3. A Nyertes meghatározására a Szervező kigyűjti az összes érvényes válaszadót Facebook hozzászólásból, azokat táblázatba rendezi, a random.org weboldal segítségével véletlenszerű számot generál, majd a táblázat az ehhez a számhoz tartozó sorában található válaszadót jelöli meg nyertesként a 2022. július 18. napján 15. óra 00 perckor megtartandó sorsolás folyamán. A nyerteseket a Játék bejegyzésében a hozzászólást beküldők kommentje alatt értesíti a Szervező.

5.2. Érvénytelen Válasz

5.2.1. Érvénytelen a Válasz, amennyiben: - a Játékos nem töltötte be a 18. életévét, vagy 13-18 év közötti és nem rendelkezik a Játékban való részvételre vonatkozóan előzetes szülői hozzájárulással, - a Játékos nem magyar állampolgár, - a Játékos nem természetes személy, - a Játékos nem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, - a Játékos a Szervező vagy a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb személy alkalmazottja, vagy ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, - amennyiben a Nyertes Játékos a Nyertes kihirdetését követően 5 munkanapon belül nem jelzi igényét a Szervező felé az info@playitstore.hu elérhetőségén, - a Játékos kérelmezi a Szervezőtől az adatkezelésének megszüntetését, - amennyiben a Játékos a jelen Részvételi és Játékszabályzat 2. pontjában foglaltak szerint a Játék során bármilyen módon csalást követ el.


6. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

6.1. Nyeremények

6.1.1. A Játékban az alábbi nyeremény kerül kiosztásra (a továbbiakban: „Nyeremény”) - „ST Funko Pop nyereményjáték”

6.1.2. A Nyeremények sorsolása a Játék időtartama leteltét követően történik. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a Játék leteltét követően 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és ebből kifolyólag a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Amennyiben a Nyertes a Nyereményt nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. A Szervező a jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabályban meghatározott kritériumoknak megfelel-e a Nyertes. 6.1.3. Amennyiben a Nyertes Válasza érvénytelennek minősül, a Szervező megtagadhatja az újrasorsolást.

6.1.4. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

6.2. Nyertesek értesítése

6.2.1. A Szervező a Nyeremények Nyerteseit legkésőbb a sorsolást követő 2 (kettő) munkanapon belül a Játék bejegyzésében a hozzászólást beküldők kommentje alatt értesíti. Amennyiben Szervező a Nyertest a Válasz során megadott adatok valótlansága, hiányossága/hibája miatt, vagy egyéb okból nem tudja értesíteni a fenti időtartamon belül, vagy a Játékos az Értesítésre nem reagál, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. Szervező e körben kizárja kártérítési, illetve egyéb felelősségét.

6.3. Nyeremények átadása

6.3.1. Az egyes Nyeremények átvételének részleteit a Nyertessel e-mailben egyezteti a Szervező. A Nyertesnek a Nyeremény átvételére 30 (harminc) nap áll rendelkezésére. Ha a Nyeremény átadása a megadott időn belül nem kerül sor, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

6.3.2. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.


7. A JÁTÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS

7.1. A PlayIT Store facebook oldalán a Játékon való részvétel, valamint a promóciós jellegű szolgáltatásokra történő opcionális feliratkozás önkéntes, amely a direktmarketing célú megkereséseket a Játékos bármikor, minden következmény nélkül megszüntethet.

7.2. A Játékban való részvétel feltétele a jelen adatkezelési tájékoztatásban foglaltak megismerése és azok elfogadása.

7.3. A Szervező, mint adatkezelő adatai A Játékos önkéntesen, feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott adatait a Szervező, a BestByte Kft. (székhely: 1139. Budapest, Fáy u. 45., Adószám: 14858480-2-41 adatkezelőként, az „ST Funko Pop nyereményjáték” lebonyolítása céljából kezeljék. A résztvevő elfogadja a BestByte Kft. adatkezelési szabályzatát, melyet a www.playitstore.hu oldalon lehet tanulmányozni.


8. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, illetve a járulékos költségeket a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.


9.VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.playitstore.hu és Facebook, illetve Google Forms honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a honlap rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap egyáltalán nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

9.2. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

9.3. Ha a játékos Válasz feltöltés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló honlapjával, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.4. A jelen Játékra és játékszabályzatra irányadó jog kizárólag a magyar jog. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.


Budapest, 2022. július 7.